เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมกับนายชวนทิพย์ อุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผักและสมุนไพร)
วันที่ 26 มีนาคม 2558
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมกับนายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer)
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2558
ณ หอประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมประชุมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
วันที่ 19 มีนาคม 2558
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
วันที่ 18 มีนาคม 2558
ณ เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพกิจกรรม นายชวน ทิพย์อุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โครงการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอเเซียน
ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมงานพิธีงานบวงสรวงเมืองธัญญบูรี ครบ๑๑๓  ปี
วันที่ 13 มีนาคม 2558
ณ ลานหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 (หน้าที่ว่าการอำเภอธัญบุรีหลังเก่า)

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมงานวันนัดพบเกษตรกร (Field day)
วันที่ 12 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า

เชิญร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร

เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 11.43 น.นางสุดา รุ่งเรือง
เกษตรอำเภอธัญบุรี

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...