เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกร
ต้นแบบในพื้นที่ อำเภอธัญบุรี ปี59
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายธงไชย  สมะจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนายุวเกษตรกร ปี 2561 พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมด้านสถานที่ก่อนการดำเนินงาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่ปรึกษายุวเกษตรกร เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายธงไชย  สมะจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมประสานงานความร่วมมือ กับ อาจารย์วรรณนิดา วิทยากุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจเข้าสำรวจการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบึงสนั่น ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี เพื่อร่วมหารือวางแผนทิศทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามโครงการของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมมือกับ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี โดยมี นายเนื่อง เจริญจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนให้ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนา

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาววรรณวิมล ทวีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและคณะ ชี้แจงโครงการประจำปีงบประฒาณ 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 21 พ.ย.60 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายอัครภูมิ สมแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายชวน ทิพย์อุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ศพก. อ.ธัญบุรี เพื่อร่วมชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ศพก. ในปี 2561 ณ ที่ทำการ ศพก.อ.ธัญบุรีข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
แมลงหวี่ขาวพืชผัก (Whitefly)
ระบบการจัดการน้ำแบบปียกสลับแห้งในนาข้าว


สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสมชาย ทองชื่น
เกษตรอำเภอธัญบุรี

คู่มือประชาชน

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...