เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : การจัดทำแผนที่รายแปลงเพื่อ
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน
วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมแมนฮัตตัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม อบรมโครงการรณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ

ภาพกิจกรรม อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรด้านผลิตภัณฑ์มวลรวบ(GPP)และการจัดทำประมาณ
การเศรษฐกิจ (Management Chart) จังหวัดปทุมธาน
ีประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557/58

เชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆปี2557

เชิญร่วมงานการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปทุมธานี

การฝึกอบรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน

เชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น.นางสุดา รุ่งเรือง
เกษตรอำเภอธัญบุรี

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...