เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมนายชวน ทิพย์อุดร นวส.ปฏิบัติการ
อบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 เกษตรกร 50 ราย
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำผักกูด(ศูนย์เครือข่ายอำเภอธัญบุรี)

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมนายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร นวส.ปฏิบัติการ
อบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 เกษตรกร 50 ราย
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี


ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมนายชวน ทิพย์อุดร นวส.ปฏิบัติการ
อบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 เกษตรกร 50 ราย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำผักกูด(ศูนย์เครือข่ายอำเภอธัญบุรี)

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมนายชวน ทิพย์อุดร นวส.ปฏิบัติการ
อบรมเกษตรกรโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคา
สินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 เกษตรกร 50 ราย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลำผักกูด(ศูนย์เครือข่ายอำเภอธัญบุรี)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า

เชิญร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร

เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.39 น.นายสมชาย ทองชื่น
เกษตรอำเภอธัญบุรี

คู่มือประชาชน

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...