เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม


ภาพกิจกรรม ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557/58
(ตำบลลำผักกูด , ตำบลรังสิต)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี


ภาพกิจกรรม ร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้นในโครงการเฉลิม
พระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาสสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ
60 พรรษา 2 เมษายน 2558
วันที่ 19 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ณ แปลงสาธิตการปลูกไม้ผล หมู่ที่ 1 ตำบลคูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


ภาพกิจกรรม ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557/58
(ตำบลบึงสนั่น)
วันที่ 17 กรกฏาคม 2557
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์


ภาพกิจกรรม ร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ปี 2557
ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี


ภาพกิจกรรม คัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557
วันที่ 1 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น หมู่ที่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557/58

เชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการสนับสนุนนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆปี2557

เชิญร่วมงานการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดปทุมธานี

การฝึกอบรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน

เชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.


นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
เกษตรอำเภอธัญบุรี

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...