เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
อบรมการผลิตสารชีวินทรีย์อย่างง่าย
วันที่ 23 มกราคม 2558
ณ ศจช.ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมงานเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
จังหวัดปทุมธานี โครงการอาสาสมัครเกษตร ประจำปี 2558
วันที่ 22 มกราคม 2558
ณ มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยนางจงจิตร จันทวงศ์ นวส.ชำนาญการ
มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแก่เกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
วันที่ 21 มกราคม 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมงานหล่อพระประธานร่วมกับมูลนิธิยุวเกษตรกรแห่งประเทศไทย
วันที่ 20 มกราคม 2558
ณ โรงหล่อบุญเรือน หงษ์มณี ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
อบรมสมาชิก อพป. เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 18 มกราคม 2558
ณ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมงานเปิดการอบรมโครงการอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.)
วันที่ 17 มกราคม 2558
ณ หมู่ที่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
อบรมอาชีพด้านการเกษตร โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
หลักสูตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
วันที่ 16 มกราคม 2558
ณ ศบกต.ลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
อบรมอาชีพด้านการเกษตร โครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
หลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผล
วันที่ 13 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
อบรมอาชีพเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558
หลักสูตร การเพาะเห็ด
วันที่ 9 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า

เชิญร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร

เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 11.11 น.นางสุดา รุ่งเรือง
เกษตรอำเภอธัญบุรี

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...