เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมประชุมสัมนาเรื่องการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลสุวรรณภูมิ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยนายตราพฤกษ์ ธัญญเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ออกพื้นที่ปรึกษาหารือ ถึงแนวทางการดำเนินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ร่วมกับสภาเกษตรแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีผอ.การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท) จังหวัดปทุมธานี ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ แปลงสัมมาชีพต้นแบบ หมู่2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นางสุดา รุ่งเรือง เกษตรอำเภอธัญบุรี
ร่วมประชุมห้วหน้าส่วนราชการ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ณ เทศบาลเมืองบึงยื่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า

เชิญร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร

เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.24 น.นางสุดา รุ่งเรือง
เกษตรอำเภอธัญบุรี

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...