เมนูหลัก
KM การจัดการความรู้
แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกร
ต้นแบบในพื้นที่ อำเภอธัญบุรี ปี59
 
ข้อมูลอำเภอ
ระบบรายงานข้อมูล
Website ศบกต.
เว็บไซต์บริการทางการเกษร
สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชื่อมโยงหน่วยงานในกระทรวง
 
เชื่อมโยงหน่วยงานภายในจังหวัด

... สถิติเยี่ยมชม...AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555


ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรมภาพข่าว / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
พร้อมด้วยนายชวน ทิพย์อุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไป
ปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรังปี๒๕๖๐
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
มอบให้นายธงไชย สมะจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
จัดอบรมการแปรรูปผลไม้แช่อิ่ม โดยได้รับเกียรติจากนายสงวน พวงผกา
มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสู่ smart groupแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพรังสิตและ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพลำผักกูด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
พัฒนาองค์กรเกษตรกร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
มอบให้นายชวน ทิพย์อุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมงานประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หมู่ที่ 4 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม นายสมชาย ทองชื่น เกษตรอำเภอธัญบุรี
มอบให้นายชวน ทิพย์อุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
มอบปัจจัยการเกษตรให้กับเกษตรกรที่ผ่านการอบรมโครงการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศพก.ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า

เชิญร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7

เชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร

เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอธัญบุรี

ท้องฟ้าจำลองรังสิต - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วัดเขียนเขต ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอระฆังเก่า โบสถ์หินอ่อนเก่าและจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงให้เห็นประเพณีไทยดั้งเดิม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานี

วัดมูลจินดาราม ตั้งอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณคลองหน้าวัดมีปลาสวายจำนวนมาก มีขนาดใหญ่ตัวละ 3- 5 กิโลกรัม


สวนสนุกดรีมเวิลด์
เป็นสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน ที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันในเนื้อที่กว่า 160 ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอธัญบุรี
เลขที่ 112 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์/โทรสาร.0-2577-1986

thanyaburi@doae.go.th
แก้ไขวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.12 น.นายสมชาย ทองชื่น
เกษตรอำเภอธัญบุรี

คู่มือประชาชน

รายงานตามระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร

... พยากรณ์อากาศ ...